Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lê Đức Thọ

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu quan điểm chính trị của Nguyễn Trường Tộ. Nguyễn Trường Tộ là người chủ trương tôn trọng chế độ quan lại đương thời, mong muốn có sự ổn định về chế độ chính trị; đồng thời ông cũng đề ra các biện pháp để quản lý quốc gia như đề nghị vẽ bản đồ cương giới, điều tra dân số và làm thống kê về tất cả mọi mặt sinh hoạt của đất nước. Bài viết cũng nêu lên giá trị trong quan điểm chính trị của Nguyễn Trường Tộ trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Nguyễn Trường Tộ; quan điểm chính trị; tư tưởng canh tân.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt