Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TẠI SƠN LA HIỆN NAY

Lại Trang Huyền, Đào Văn Trưởng, Đào Thị Thảo

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, cùng sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất của đồng bào và nhân dân các dân tộc Sơn La, kinh tế tập thể tại Sơn La đã đạt được những kết quả quan trọng và có những chuyển biến hết sức tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, mô hình này còn tồn tại một số hạn chế cơ bản cần khắc phục. Vì vậy, cần có sự nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, đưa ra những giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể tại Sơn La trong thời gian tới.
Từ khóa: Sơn La, kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt