Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐỂ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH SƠN LA

Hà Mạnh Linh

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá sơ bộ thực trạng kiến thức về sức khỏe sinh sản của học sinh và hiệu quả của hoạt động ngoại khóa trong việc nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản ở vị thành niên lứa tuổi trung học phổ thông. Nghiên cứu được thiết kế theo mô hình nghiên cứu can thiệp có đối chứng. Đối tượng là 595 học sinh đang học tập tại trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Sơn La. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong nhóm đối chứng, nhận thức về các vấn đề liên quan tới sức khỏe sinh sản của học sinh là tương đối thấp. Ở nhóm học sinh được tham gia hoạt động ngoại khóa, mức độ hiểu biết về hầu hết các khía cạnh liên quan đến sức khỏe sinh sản cao hơn ở nhóm đối chứng với sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p< 0,05). Kết quả này cũng chỉ ra hiệu quả tích cực của hoạt động ngoại khóa trong việc định hướng thái độ và hành vi về các vấn đề sức khỏe sinh sản.
Từ khóa: Sức khỏe sinh sản, hoạt động ngoại khóa, học sinh, trường phổ thông.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt