Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

CÁC HẠT LEPTON-SAI TRONG MỘT SỐ MÔ HÌNH 3-3-1

Dương Văn Lợi

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong bài báo này, tôi sẽ xác định số lepton của các hạt trong các mô hình: 3-3-1 với fermion trung hòa, 3-3-1 với neutrino phân cực phải, và 3-3-1 tối thiểu. Từ đó, chỉ ra các hạt có số lepton khác thông thường 1 đơn vị (các hạt lepton-sai). Chúng có thể là các ứng cử viên cho vật chất tối.
Từ khóa: Mô hình, lepton-sai, vật chất tối.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt