Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

GHI NHẬN LOÀI Xylaria adscendens(Fr.) Fr.1851CHO KHU HỆ NẤM TÚI VIỆT NAM

Phạm Thị Lan, Dương Minh Lam

Tóm tắt


Tóm tắt: Trên thế giới, nấm túi chi Xylaria có khoảng hơn 400 loài trong tổng số 3050 loài thuộc các chi khác nhau trong họ Xylariaceae. Ở Việt Nam, số loài Xylaria được ghi nhận mới chỉ dừng lại ở con số 43. Trong quá trình nghiên cứu các mẫu nấm túi thu được tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, chúng tôi đã phát hiện loài Xylaria adscendens (Fr.) Fr. 1851 chưa có trong danh lục các loài đã tìm thấy ở Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên, ở Việt Nam phân lập thành công chủng nấm này, tạo tiền đề cho các nghiên cứu cơ bản khác. Bài báo này ghi nhận thêm một loài nấm với miêu tả chi tiết, đưa tổng số loài trong chi Xylaria được tìm thấy ở Việt Nam lên 44 loài.
Từ khóa: Xylaria, Xylariaceae, Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt