Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ĐA DẠNG CÁC LOÀI DƠI (MAMMALIA: CHIROPTERA) Ở KHU RỪNG ĐẶC DỤNG COPIA VÀ KHU VỰC PHỤ CẬN, TỈNH SƠN LA

Đào Nhân Lợi

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017 chúng tôi đã tiến hành các cuộc khảo sát ngoài thực địa và tập hợp tài liệu tại Khu rừng đặc dụng Copia, tỉnh Sơn La đã ghi nhận được 37 loài dơi, 18 giống, 6 họ. Trong đó, có 4 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, 2007 (3 loài cấp VU, 01 loài cấp LR). Nghiên cứu đã phát hiện bổ sung 12 loài dơi cho cho khu vực nghiên cứu bao gồm: Miniopterus pusillus, Rhinolophus malayanus, R. microglobossus, Harpiocephalus harpia, Hypsugo cadornae, H. pulveratus, Myotis annamiticus, M. altarium, M. horsfieldii, M. laniger, M. siligorensis, Scotophilus heathii).
Từ khóa: Dơi, đa dạng, khu rừng đặc dụng Copia tỉnh Sơn La.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt