Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU LƯU HỌC SINH LÀO HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Văn Long

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong bài báo này, tác giả tìm hiểu phân tích việc quản lý lữ liệu Lưu học sinh (LHS) Lào học tập tại Trường Đại học Tây Bắc. Thông qua việc phân tích tác giả đã xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu LHS Lào. Hệ thống có chức năng cập nhật, tìm kiếm, thống kê thông tin LHS, đặc biệt hệ thống đưa ra cảnh báo gia hạn hộ chiếu/thị thực cho mỗi LHS,góp phần nâng cao hiệu quả quản lý LHS cho các đơn vị chức năng.
Từ khoá: LHS Lào, dữ liệu LHS Lào, hệ thống quản lý, Trường Đại học Tây Bắc.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt