Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

BẢN LĨNH VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CẦM QUÂN

Bùi Mạnh Thắng

Tóm tắt


Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 khẳng định rõ vai trò và bản lĩnh cầm quân của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Quyết định khó khăn khất trong cuộc đời chỉ huy của Đại tướng xuất hiện trong một bối cảnh đặc biệt của quá trình chuẩn bị cho chiến dịch. Bài viết này làm sáng tỏ quá trình đi tới quyết định và bản lĩnh của vị Đại tướng huyền thoại.
Từ khóa: Bản lĩnh, Võ Nguyên Giáp, quyết định khó khăn nhất

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt