Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN CÂY ĐÀO M NG TẠI HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

Nguyễn Thị Quyên, Đoàn Đức Lân, Vũ Phong Lâm, Trần Thế Mạnh, Lê Trần Công

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Mộc Châu nhằm đánh giá hiện trạng sản xuất Đào mông. Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) và khảo sát phỏng vấn nông hộ được sử dụng để thu thập số liệu sơ cấp. Chúng tôi tiến hành khảo sát các hộ trồng Đào mông ở xã Tân Lập, x Mường Sang và thị trấn Nông trường Mộc Châu. Kết quả cho thấy, diện tích trồng Đào mông hiện nay còn rất ít, chiếm tỷ lệ từ 11,17% đến 33,33% tổng diện tích trồng đào của các hộ được phỏng vấn. Cây Đào mông được trồng với mục đích chính là bán cành vào dịp tết. Các nông hộ trồng, chăm sóc Đào mông hoàn toàn dựa theo kinh nghiệm mà chưa có một quy trình kỹ thuật canh tác hợp lýdẫn đến cây dần bị thoái hoá, chất lượng giảm năng suất quả đào thấp dao động từ 15-20kg/cây. Từ khóa: Cây Đào mông, giải pháp bảo tồn, phát triển, Mộc Châu, Sơn La

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt