Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ĐÁNH GIÁ SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM SÒ VÀNG ( Pleurotus citrinopileatus ) TRÊN CÁC KHỐI LƢỢNG CƠ CHẤT LÕI NG NGHIỀN VÀ KHỐI LƢỢNG GIỐNG CẤY KHÁC NHAU TẠI SƠN LA

Đoàn Đức Lân, Nguyễn Thị Quyên, Phạm Thị Minh Thảo

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu tiến hành trồng thử nghiệm nấm sò vàng trên cơ chất lõi ngô nghiền tại Sơn La. Chúng tôi tiến hành đánh giá sinh trưởng và năng suất của nấm sò vàng ở các công thức với khối lượng cơ chất/bịch nấm và khối lượng giống cấy/kg nguyên liệu khác nhau. Kết quả cho thấy: ở khối lượng cơ chất C1 (1,5 kg/bịch nấm) năng suất nấm sò vàng đạt cao nhất 198,99 kg/tấn cơ chất ẩm, 318,38 kg/tấn cơ chất khô; ở khối lượng giống cấy 25 g/kg cơ chất (công thức G2) nấm sò vàng sinh trưởng tốt hơn, năng suất trên bịch nguyên liệu và trên tấn cơ chất đạt cao nhất 361,29 g/bịch, tương ứng 184,43 kg/tấn cơ chất ẩm, 295,09 kg/tấn cơ chất khô. Khi đóng bịch nấm với lượng 2kg cơ chất/bịch và cấy giống với mức 25 g/kg cơ chất (công thức C2G2) nấm sò vàng sinh trưởng tốt hơn, năng suất đạt 318,91 kg/tấn cơ chất khô,hiệu quả kinh tế đạt cao nhất 19,795 triệu đồng/tấn nguyên liệu. Các kết quả chỉ ra tính khả thi của việc trồng nấm sò vàng trên cơ chất lõi ngô nghiền tại Sơn La. Từ khóa: Nấm sò vàng, Sơn La, lõi ngô nghiền

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt