Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƢỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY CÀ CHUA ĐEN INDIGO F1 TẠI SƠN LA

Vũ Thị Nự, Nguyễn Thị Quyên

Tóm tắt


Tóm tắt: Thí nghiệm được tiến hành tại Sơn La trong 2 vụ đông xuân (từ tháng 1- 5/2017) và vụ thu đông (từ tháng 7 - 11/2017) nhằm xác định thời vụ thích hợp cho giống cà chua đen indigo. Kết quả nghiên cứu cho thấy vụ đông xuân là vụ thích hợp cho giống cà chua đen indigo phát triển, ở vụ này tổng thời gian sinh trưởng của giống cà chua đen indigo là 120 ngày, chiều cao cây từ trồng đến kết thúc thu hoạch đạt 132,50cm, số lá trên thân chính là 16,50 lá, năng suất đạt 9,6 tấn/ ha. Trong vụ thu đông, chiều cao cây từ trồng đến kết thúc thu hoạch đạt 76,27 cm, số lá trên thân chính là 14,33 lá, năng suất đạt 1,5 tấn/ ha. Từ khóa: Cà chua đen indigo f1, thời vụ, ảnh hưởng, Sơn La, năng suất

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt