Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ỐC NHỒI Pila polita (Deshayes, 1830) NU I TRONG TRÁNG TẠI TỈNH SƠN LA

Đỗ Đức Sáng

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành tại x Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, nhằm đánh giá ảnh hưởng của loại thức ăn khác nhau lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc nhồi Pila polita (Deshayes, 1830). Mỗi nghiệm thức được lặp lại ba lần với thức ăn gồm: (1) Thức ăn xanh, (2) Thức ăn tự chế, (3) Thức ăn kết hợp. Ốc được nuôi trong tráng với mật độ 100 con/m2, khối lượng, chiều cao và chiều rộng ban đầu là 0,04 g, 5,0 mm và 4,0 mm. Sau 60 ngày nuôi, tỷ lệ sống khi cho ăn thức ăn kết hợp (67,2%) cao hơn so với thức ăn xanh (63,0%) và thức ăn tự chế (55,1%). Khối lượng, chiều cao và chiều rộng trung bình ốc cho ăn thức ăn kết hợp (7,47 g; 31,8 mm; 24,1 mm) cao hơn so với khi cho ăn thức ăn xanh (5,1 g; 27,0 mm; 21,3 mm) và thức ăn tự chế (4,2 g; 22,9 mm; 18,5 mm). Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng thức ăn kết hợp đ làm tăng sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc nhồi cao hơn so với sử dụng thức ăn xanh hoặc thức ăn tự chế. Từ khóa: Ốc nhồi, sinh trưởng, tỷ lệ sống, thức ăn, Pila polita

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt