Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

HIGGS TRONG MÔ HÌNH THỐNG NHẤT TƢƠNG TÁC MỞ RỘNG 3-4-1 TỐI THIỂU VỚI NEUTRINO PHÂN CỰC PHẢI

Dương Văn Lợi

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi tập trung tính toán phần thế Higgs trong mô hình thống nhất tương tác mở rộng 3-4-1 tối thiểu với neutrino phân cực phải. Đây là một phiên bản thú vị xuất phát từ các mô hình 3-4-1 gốc [1, 2]. Sự khác biệt so với công bố gần đây của chúng tôi [3] chỉ là trong bài báo này, cùng với các biện luận rõ ràng, chặt chẽ, thì các tính toán sẽ được thực hiện một cách chi tiết hơn, và tất nhiên các kết quả phải phù hợp với [3].
Từ khóa: Mô hình, tương tác, Higgs, 3-4-1, tối thiểu

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt