Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THAM SỐ HÓA ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA MÁY ĐO VA CHẠM ATLAS TRONG PHÉP ĐO XUNG LƯỢNG NGANG CỦA HẠT BOSON Z TẠI MÁY GIA TỐC LHC

Đoàn Thị Kiều Oanh, Vũ Thị Hương, Tị Hơ Lià

Tóm tắt


Tóm tắt: Phép đo xung lượng ngang của hạt boson Z phân rã thành cặp electron-positron trong va chạm proton-proton ( Z Tp ) tại máy gia tốc LHC là một trong những phép đo cơ bản của vật lý hạt thực nghiệm. Các phép đo này được thực hiện bởi các máy đo va chạm của LHC như ATLAS, CMS. Kết quả của các phép đo này thường bị ảnh hưởng bởi độ phân giải của máy đo. Việc hiểu rõ ảnh hưởng của máy đo lên phép đo này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiệu chỉnh cho những phép đo phức tạp hơn. Trong nghiên cứu này chúng tôi tìm cách tham số hóa đồ thị độ phân giải của máy đo ATLAS trong phép đo Z Tp . Hàm số mô tả sự phụ thuộc của độ phân giải máy đo vào Z Tp có thể được sử dụng cho các chương trình mô phỏng khác nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của máy đo ATLAS lên phép đo Z Tp .
Từ khóa: tham số hóa, độ phân giải, máy đo va chạm ATLAS, Z Tp

Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt