Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG NẠN TẢO HÔN CHO VỊ THÀNH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

Mai Trung Dũng

Tóm tắt


Bài viết phân tích các quan niệm khác nhau về nạn tảo hôn và giáo dục phòng chống nạn tảo hôn. Từ đó, xác lập một định nghĩa về tảo hôn và giáo dục phòng chống nạn tảo hôn dựa trên lý thuyết giáo dục và phát triển cộng đồng. Một dung lượng lớn của bài báo đề cập tới những vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục phòng chống nạn tảo hôn cho vị thành niên dân tộc thiểu số và chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến công tác giáo dục phòng chống nạn tảo hôn cho vị thành niên dân tộc thiểu số hiện nay.
Từ khoá: Nạn tảo hôn, Giáo dục phòng chống nạn tảo hôn, Vị thành niên dân tộc thiểu số

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt