Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH ĐI-Ô-PHĂNG CHO HỌC SINH THPT TỈNH XAY NHẠ BU LY NƯỚC CHDCND LÀO

Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hương Lan, Cong Mạ Ny Xay Sết Thả

Tóm tắt


Bồi dưỡng năng lực giải quyêt vấn đề trong giải toán cho học sinh là một nhiệm vụ cơ bản trong quá
trình dạy học. Hiện nay, việc nghiên cứu về bồi dưỡng năng lực giải quyêt vấn đề trong giải toán cho học sinh
THPT tại nước CHDCND Lào chưa được quan tâm nhiều. Bài viết trình bày những vấn đề cơ bản về bồi dưỡng
năng lực giải quyết vấn đề trong giải toán cho học sinh ở trường phổ thông. Trên cơ sở thực tiễn việc dạy học giải
phương trình Đi - Ô - Phăng của học sinh THPT tỉnh Xay Nhạ Bu Ly nước CHDCND Lào, bài báo đề xuất một số
biện pháp sư phạm nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề trong giải toán cho học sinh THPT tỉnh Xay Nhạ Bu
Ly nước CHDCND Lào, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho nước CHDCND Lào.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt