Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ IQ (INTELLIGENCE QUOTIENT) CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHU VĂN AN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Vũ Thị Thanh Nhàn

Tóm tắt


Trí tuệ là một hoạt động tâm lý phức tạp bao gồm khả năng nhận thức, ngôn ngữ vận động và khả
năng thích ứng với xã hội. Với học sinh nếu có sự phù hợp giữa trí tuệ với nội dung, phương pháp giảng dạy thì
việc học tập đạt hiệu quả cao. Thực tế khi chúng tôi tiến hành thực hiện nghiên cứu trên 210 học sinh thuộc khối
trung học phổ thông của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chu Văn An trực thuộc Trường
Đại học Tây Bắc, tỉnh Sơn La theo phương pháp sử dụng test Raven, kết quả cho thấy: Mức trí tuệ của học sinh đạt
mức trung bình (nam: 107,74
±
15.30, nữ: 100.90 ± 13,34). Chỉ số IQ của học sinh nam và nữ ở lớp tuổi 16 đều
cao hơn các lớp tuổi khác. Mức trí tuệ của học sinh nam cao hơn học sinh nữ ở lớp tuổi 16 (p<0,05). Phân bố học
sinh theo mức trí tuệ phù hợp với phân phối chuẩn. Mức trí tuệ thông minh (III) chiếm tỷ lệ khá lớn tới 23,52%.
Từ khóa: Chỉ số IQ, trí tuệ, học sinh, Chu Văn An, Đại học Tây Bắc

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt