Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NHU CẦU CHUYÊN MÔN ĐIỀN KINH TRONG THỰC TIỄN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở BẬC HỌC PHỔ THÔNG KHU VỰC TÂY BẮC

Nguyễn Minh Khoa

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu nhu cầu chuyên môn Điền kinh trong thực tiễn chương trình và công tác Giáo dục
thể chất (GDTC) bậc học phổ thông; đánh giá mức độ đáp ứng chuyên môn Điền trong thực tiễn của giáo viên thể
dục (GVTD). Trên cơ sở đó đưa ra định hướng trang bị các năng lực chuyên môn Điền kinh phù hợp với nhu cầu thực
tiễn chuyên môn trong công tác bồi dưỡng GVTD phổ thông và chương trình đào tạo chuyên ngành GDTC.
Từ khóa: Nhu cầu, Điền kinh, Giáo dục thể chất, Trung học phổ thông.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt