Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

Nguyễn Văn Hồng

Tóm tắt


Bài viết phân tích một số khía cạnh trong hướng tiếp cận tư vấn học đường ở các trường phổ thông
hiện nay. Trong đó đề cập đến mục tiêu tư vấn, các mô hình tư vấn, các nhiệm vụ tư vấn cơ bản đặt ra đối với nhà
trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực cho người học. Bài viết này giới thiệu một số kết quả nghiên
cứu có tính chất tổng thuật về hoạt động tư vấn học đường, làm tài liệu tham khảo cho hoạt động giảng dạy các
chuyên đề về công tác tư vấn, tham vấn trường học; xây dựng mô hình tư vấn góp phần làm cho công tác tư vấn
học đường có ý nghĩa đích thực hơn.
Từ khóa: Nhà trường, tư vấn, tâm lý, hoạt động.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt