Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

HÀM Ý HỘI THOẠI VỚI LỜI NÓI DỐI VÀ LỜI NÓI CHÂM BIẾM TRONG TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

Nguyễn Hoàng Yến

Tóm tắt


Trong truyện cười dân gian Việt Nam, lời nói dối và lời nói châm biếm có sự khác nhau trong việc tạo
hàm ý, có tác dụng gây cười mặc dù đều là sự không tuân thủ phương châm về chất. Bài viết phân tích 5 truyện
cười tiêu biểu để làm rõ và rút ra một số kết luận bước đầu.
Từ khóa: Hàm ý hội thoại, truyện cười dân gian Việt Nam, lời nói dối, lời nói châm biếm.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt