Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA LÊ TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI TẠI MAI SƠN, SƠN LA

Nguyễn Văn Khoa, Lò Văn Chưởng

Tóm tắt


Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất của một số giống dưa lê tại huyện Mai Sơn, tỉnh
Sơn La trong vụ hè thu năm 2018. Kết quả cho thấy, các giống dưa lê đều sinh trưởng tốt. Thời gian sinh trưởng
từ 68 đến 80 ngày, chiều cao cây đạt từ 228,9 – 300,6cm, năng suất thực thu đạt từ 12,3 – 18,3 tấn/ha trong đó
giống Mật Hoa có năng suất cao nhất. Độ Brix thịt quả của các giống đạt cao nhất ở ngày thứ tư sau thu hoạch
và dao động từ 10,00 đến 13,83, trong đó giống Thiên Nữ có độ Brix cao nhất. Hầu hết các giống đều nhiễm bệnh
hại với tỷ lệ khá cao, trong đó nhiễm nặng nhất là bệnh nứt thân với mức độ nhiễm từ 60 – 70% số cây theo dõi.
Từ khóa: Dưa lê, sinh trưởng, năng suất, Brix, Sơn La.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt