Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

TÍNH ỔN ĐỊNH LYAPUNOV CỦA NGHIỆM ĐỐI VỚI HỆ ITÔ PHI TUYẾN

Nguyễn Như Quân

Tóm tắt


Trong công trình này chúng tôi nghiên cứu tính ổn định nghiệm của hệ ngẫu nhiên
phi tuyến thời gian rời rạc. Trước tiên, chúng tôi giới thiệu một số định nghĩa liên quan đến tính ổn
định của nghiệm. Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov để chứng minh một số kết quả về tính ổn
định ngẫu nhiên của hệ ngẫu nhiên phi tuyến thời gian rời rạc.
Từ khóa: Ổn định ngẫu nhiên, hệ Itô thời gian rời rạc, phương pháp hàm Lyapunov.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt