Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN Ủ COMPOST TỚI SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG KHOAI MÁN TẠI XÃ ĐÔNG SANG, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

Phạm Quang Trung, Đào Hữu Binh, Hoàng Văn Lực

Tóm tắt


Bài viết đánh giá ảnh hưởng của phân compost tới sinh trưởng, phát triển và năng suất củ giống
Khoai mán (họ ráy Araceae, chi: Colocasia, loài: Colocasia esculenta, thuộc nhóm: C.esculenta (L.) Schott var.
esculenta, phân loại dưới loài thì khoai sọ Mán thuộc nhóm khoai môn), tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh
Sơn La. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Ở các điều kiện bón phân khác nhau không ảnh hưởng tới tỷ lệ sống (97,7100%),

tỷ lệ đẻ nhánh (1,4 nhánh/cây), số lượng củ chính/khóm (1 củ/khóm), chiều rộng lá cm/lá (38,3cm/lá),
chiều dài dọc lá cm/lá (61,6cm/lá), cao nhất ở công thức bón phân hóa học, số lá/cây 5,0-5,3 lá/cây, đường kính
củ chính cm/củ 7,3-7,4cm/củ, khối lượng củ chính kg/củ 0,42-0,45 kg/củ) ở điều kiện bón phân ủ hữu cơ và phân
hóa học không có sự khác biệt và cao hơn so với với việc không bón phân.Tuy nhiên ở phương pháp bón phân ủ
compost cho chỉ tiêu khối lượng củ phụ kg/củ cao nhất (0,31kg/khóm)so với công thức đối chứng và bón phân hóa
học (0,23-0,25 kg/khóm). Kết quả thí nghiệm cho thấy phương pháp trồng Khoai mán có bổ sung phân ủ hữu cơ
và phân hóa học cho sự sinh trưởng và phát triển, năng suất cao.
Từ khóa: Phân ủ compost, Khoai mán.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt