Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỬ DỤNG THUẬT NGỮ SINH HỌC CHO LƯU HỌC SINH LÀO NGÀNH SƯ PHẠM SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Bùi Thị Thanh Hải, Mai Thanh Hòa, Lò Mai Thu

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra kết quả điều tra nhu cầu rèn luyện kỹ năng sử dụng thuật ngữ
sinh học (thuật ngữ sinh học là từ hoặc cụm từ biểu đạt khái niệm sinh học) của lưu học sinh Lào năm thứ 2 và
năm thứ 3 ngành sư phạm Sinh học, Trường Đại học Tây Bắc. Trên cơ sở đó, đề xuất quy trình rèn luyện và phát
triển kỹ năng sử dụng thuật ngữ sinh học cho lưu học sinh Lào với 6 bước. Chúng tôi thu được kết quả sau thực
nghiệm và đánh giá tính hiệu quả của quy trình đề xuất.
Từ khóa: Thuật ngữ sinh học, Kỹ năng, Lưu học sinh Lào

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt