Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CÁC CLUSTER KIM LOẠI PALADI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC TÍNH TOÁN

Lê Khắc Phương Chi, Vi Hữu Việt, Kiều Ngọc Huynh

Tóm tắt


Cấu trúc và tính chất của một số clusters Pdn (n=2÷12) được chúng tôi nghiên cứu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT) BP86 với bộ hàm cơ sở LANL2DZ. Từ đó, chúng tôi đã xác định các cấu trúc bền nhất với độ bội spin khác nhau và một số tính chất như năng lượng liên kết, mức chênh lệch năng lượng LUMO-HOMO, năng lượng ion hóa đầu tiên. Một số kết quả nghiêm cứu đã được so sánh với số liệu thực nghiệm cho thấy sự phù hợp tốt.
Từ khóa: Cluster Paladi, phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT), mức chênh lệch năng lượng LUMO-HOMO.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt