Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NGHIỆM PHÂN RÃ CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI CHUYỂN ĐỘNG BROWN BẬC PHÂN THỨ

Nguyễn Như Quân, Nguyễn Ngọc Viên

Tóm tắt


Trong công trình này, chúng tôi chứng minh sự tồn tại nghiệm phân rã theo nghĩa bình phương trung bình của một lớp phương trình vi tích phân ngẫu nhiên với trễ vô hạn và chuyển động Brown bậc phân số. Sự tồn tại nghiệm nhẹ đạt được bằng việc sử dụng Định lí điểm bất động Banach và các kỹ thuật ước lượng bất đẳng thức thích hợp.
Từ khóa: Chuyển động Brown bậc phân số; Phương trình vi tích phân; Định lí điểm bất động; Trễ vô hạn.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt