Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THIẾT KẾ CÁC BIỆN PHÁP KĨ THUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ TẠI HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA

Phạm Đức Thịnh

Tóm tắt


Bài viết là kết quả thiết kế kĩ thuật và đánh giá sinh trưởng của một số mô hình trồng rừng phòng hộ tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Kết quả đạt được đã xây dựng được thuyết minh thiết kế kĩ thuật cho 4 mô hình trồng rừng phòng hộ, bao gồm: Mô hình trồng Sơn tra thuần loài, Mô hình trồng Thông mã vĩ thuần loài, mô hình trồng hỗn giao Sơn tra + Mắc ca và mô hình trồng hỗn giao Sơn tra + Ba kích, với diện tích thiết kế là 600ha. Bước đầu đánh giá các mô hình trồng rừng sau 1 năm trồng cho thấy: sinh trưởng chiều cao và đường kính của các cây trồng mô hình tương đối tốt, tuy nhiên tỷ lệ sống của các cây trồng chính là Thông mã vi và Sơn tra không cao, đối với các mô hình thuần loài đạt cao nhất 51,25% (Thông mã vĩ), còn đối với các mô hình hỗn loài chỉ đạt 42,19%. Trên cơ sở đánh giá mô hình và kết quả phỏng vấn cán bộ kĩ thuật và người dân tham gia dự án, đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng phòng hộ tại địa phương.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt