Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CHẤT XANH CỦA GIỐNG CỎ GHINE VÀ GIỐNG CỎ MULATO II TRỒNG TẠI XÃ PÚ NHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Hồ Văn Trọng, Đoàn Đức Lân, Vàng A Mẻ, Lê Xuân Tùng

Tóm tắt


Thí nghiệm này được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020 tại xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất chất xanh của 02 giống cỏ Ghine và Mulato II.
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống của 2 giống cỏ thí nghiệm đều đạt trên 90%, năng suất Giống cỏ Mulato II đạt 158,77 tạ/ha/năm, giống cỏ Ghine đạt 134,36 tạ/ha/năm. Trong mùa mưa, chiều cao tái sinh của các giống cỏ đạt từ 79,59 cm đến 84,85 cm. Trong mùa khô, chiều cao tái sinh đạt từ 35,78 cm đến 41,27 cm.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt