Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG CHO GIAI ĐOẠN 2017 - 2019, ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Lê Bảo Việt, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trần Thị Bích Phượng, Ngô Thị Thảo Sương

Tóm tắt


Bài báo trình kết quả đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng nước tại khu vực có hàm lượng các chất ô nhiễm như chất dinh dưỡng (NH4+, PO4
3-), chất hữu cơ (COD, BOD5), đều vượt chuẩn so với QCVN 08-MT: 2015/BTNMT cột A2, đặc biệt nồng độ các chất ô nhiễm vào mùa mưa tăng lên rõ rệt so với mùa khô. Ngoài ra nghiên cứu cũng đã tính toán chỉ số WQI tại khu vực, kết quả tính toán cho thấy tất cả các điểm có thể cung cấp nước với mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã tính toán khả năng chịu tải của nguồn nước dựa theo hướng dẫn của Thông tư 76/2017/TT-BTNMT, kết quả tính toán cho thấy tải lượng các chất ô COD, TSS, Amoni và tổng P là -44.001,7 kg/ngày, -147.370,85 kg/ngày, -2.131,3 kg/ngày và -185,955 kg/ngày, và chỉ còn khả năng tiếp nhận thông số BOD5. Do đó để bảo vệ chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông đoạn chảy qua địa phận tỉnh Tây Ninh cần tăng cường giám sát các nguồn thải trên song

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt