Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA LOÀI NGHỆ ĐEN (Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc) TẠI SƠN LA

Đặng Văn Công, Nguyễn Thị Thanh Hòa

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành trên 4 mật độ trồng (10 vạn cây/ha, 6,6 vạn cây/ha, 5 vạn cây/ha và 4 vạn cây/ha) trong điều kiện vụ xuân năm 2019 tại thành phố Sơn La. Kết quả nghiên cứu cho thấy: mật độ trồng ít ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng nhưng ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao khóm, số nhánh/khóm, số lá/khóm của loài nghệ đen (Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc); ở mật độ 4 vạn cây/ha loài nghệ đen (Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc) có năng suất cá thể đạt cao nhất (560,6 g/khóm) nhưng năng suất lý thuyết, năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế thấp nhất; ở mật độ 10 vạn cây/ha loài nghệ đen (Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc) có năng suất lý thuyết, năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế cao nhất: năng suất lý thuyết là 47 tấn/ha, năng suất thực thu là 43,5 tấn/ha, hiệu quả kinh tế là 651.100.000 đồng/ha; trong điều kiện thí nghiệm loài nghệ đen (Curcuma zedoaria) ít bị sâu bệnh hại, chỉ ghi nhận sự gây hại của ốc sên ở mức độ nhẹ

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt