Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

BỆNH CHẤM XÁM Pestalotiopsis sp. HẠI CÀ PHÊ CHÈ GIỐNG CATIMOR, HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC ỨC CHẾ NẤM TRÊN MÔI TRƯỜNG NHÂN TẠO

Hoàng Văn Thảnh

Tóm tắt


Bệnh chấm xám (Pestalotiopsis sp.) là đối tượng dịch hại thường xuyên xuất hiện trên cây cà phê tại xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Qua kết quả nghiên cứu 2013, bệnh chấm xám xuất hiện gây hại mạnh vào tháng 7 đến khoảng cuối tháng 8 và cao hơn các tháng 9,10 và 11. Tỷ lệ bệnh cao nhất vào khoảng cuối tháng 7 là 26,6%, chỉ số bệnh 7,5%, từ tháng 8 đến tháng 11 tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh giảm dần. Trên môi trường PGA, nấm Pestalotiopsis sp. gây bệnh chấm xám phát triển tốt ở điều kiện 25-30 oC, ngưỡng nhiệt độ 14 hoặc 35 oC ức chế sự phát triển của nấm. Thuốc Antracol 70 WP (hoạt chất propineb) và Score 250EC (hoạt chất difenoconazole) đều có khả năng ức chế sự phát triển của sợi nấm Pestalotiopsis sp. trên môi trường PGA, độ hữu
hiệu của thuốc Score 250 EC đạt từ 99,10-99,50%, thuốc Antracol 70 WP đạt 96,60-97,00% và thấp hơn có ý nghĩa (P<0,05%) so với Score 250 EC

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt