Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

RÈN LUYỆN MỘT SỐ KĨ NĂNG CƠ BẢN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC 10 THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Mai Thanh Hòa, Đỗ Hải Lan, Bùi Thị Thanh Hải

Tóm tắt


Từ thực tế chất lượng đầu vào của sinh viên sư phạm Sinh thấp, tỉ lưu học sinh Lào chiếm trên 90 %, vốn từ tiếng Việt của các em hạn chế, các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết đều chưa thành thạo, nên việc rèn luyện
nghiệp vụ sư phạm và phát triển kĩ năng dạy học tích cực, hoà nhập cho sinh viên nói chung và lưu học sinh Lào nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy việc xây dựng quy trình và rèn luyện cho sinh viên một số kĩ năng cơ bản sử dụng sách giáo khoa theo hướng tiếp cận năng lực, biết cách tự đọc hiểu, phân tích vấn đề và diễn đạt được nội dung kiến thức bằng sơ đồ hệ thống bản biểu cũng như truyền đạt lại cho người khác hiểu là việc làm hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt