Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI DƠI Ở KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CÔPIA, TỈNH SƠN LA

Đào Nhân Lợi

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2014, chúng ta đã tiến hành nghiên cứu tại Khu rừng đặc dụng Côpia. Kết quả điều tra thực địa cho thấy khu vực có 18 loài dơi thuộc 10 giống và 5 họ được ghi nhận, đã mô tả được tập tính siêu âm của 10 loài dơi phổ biến ở khu vực nghiên cứu.
Từ khóa: Tập tính siêu âm, thành phần loài dơi, Khu rừng đặc dụng Côpia

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt