Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẨN DỤ Ý NIỆM TÌNH YÊU LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH” TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ

Trần Thị Lan Anh

Tóm tắt


Tóm tắt: Ẩn dụ ý niệm TÌNH YÊU LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH là một trong những ẩn dụ phổ quát
đã được các nhà ngôn ngữ học tri nhận đề cập đến trong các nghiên cứu của mình. Trong bài viết này,
chúng tôi đi sâu tìm hiểu cách tình yêu được ý niệm hóa như cuộc hành trình như thế nào trong thơ Lưu
Quang Vũ, từ đó hiểu rõ hơn về con người nhà thơ, cũng như quá trình tư duy của tác giả.
Từ khoá: ẩn dụ ý niệm, ý niệm, ý niệm hóa, hành trình, tình yêu.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt