Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN Ở THỜI KỲ CÂY CON ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CẠN VÙNG TÂY BẮC

Nguyễn Văn Khoa

Tóm tắt


Tóm tắt: Thí nghiệm đánh giá khả năng sinh trưởng, tích lũy proline của các giống lúa cạn vùng Tây Bắc khi gây hạn ở giai đoạn cây con 3 lá được tiến hành trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy, hạn ở giai đoạn cây con đã làm giảm chiều cao cây, giảm khối lượng khô thân lá so với đối chứng không hạn. Trong điều kiện hạn, các giống lúa cạn có xu hướng tăng sự phát triển về bộ rễ và đặc biệt tăng mạnh sự tích lũy hàm lượng proline trong thân lá từ 3,8 đến 5,6 lần. Khi gặp hạn ở giai đoạn 3 lá, hàm lượng proline có tương quan thuận chặt với chiều dài rễ, hàm lượng nước tương đối, khối lượng khô tích lũy và tỷ lệ cây phục hồi sau hạn.
Từ khóa: Lúa cạn, proline, chịu hạn

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt