Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐO GPS ĐỘNG XỬ LÝ SAU THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỊA CHÍNH

Nguyễn Đức Lộc

Tóm tắt


Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ GPS trong lĩnh vực xây dựng lưới khống chế địa chính hiện nay sử dụng phương pháp đo GPS tương đối tĩnh với thời gian 1 ca đo lớn hơn 60 phút. Với phương pháp đo GPS tương đối động xử lý sau, thời gian cần để xác định tọa độ của một điểm chỉ từ vài giây đến vài phút. Nghiên cứu này cho thấy có thể ứng dụng phương pháp đo GPS tương đối động xử lý sau để xây dựng lưới khống chế địa chính và thời gian dừng đo trên mỗi điểm chỉ cần từ 15 giây đến 60 giây.
Từ khóa: Độ chính xác, địa chính, đo GPS động xử lý sau, lưới khống chế

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt