Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LẠC L14 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

Vũ Ngọc Thắng, Nguyễn Hữu Hiếu, Trần Anh Tuấn, Đồng Huy Giới, Vũ Đình Chính, Lê Khả Tường

Tóm tắt


Tóm tắt: Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của hạn ở một số giai đoạn đến sinh trưởng và năng suất của giống lạc L14 trồng trong chậu vại trong điều kiện nhà lưới và được so sánh với điều kiện có tưới đầy đủ. Xử lý gây hạn, công thức gây hạn được ngừng tưới nước tại 3 giai đoạn:Bắt đầu ra hoa; ra hoa rộ và hình thành quả và hạt. Hạn được xác định khi 70% số cây héo hoặc 75% số lá trên cây héo sau đó công thức gây hạn được tưới nước trở lại để đánh giá sinh trưởng và năng suất. Trong điều kiện hạn, cường độ quang hợp, cường độ thoát hơi nước, tổng số quả trên cây và năng suất cá thể trong tất cả các giai đoạn đều ảnh hưởng. Hạn giai đoạn hình thành quả và hạt ảnh hưởng rõ rệt đến khối lượng 100 hạt (gây hạn 47,78 g/100 hạt trong khi đó tưới nước đạt 54,72g/100 hạt) và năng suất cá thể (gây hạn 5,88 g/cây trong khi đó tưới nước đạt 9,71 g/cây).
Từ khóa: Hạn, lạc (Arachis hypogaea L.), năng suất, sinh lý, sinh trưởng.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt