Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA GIỐNG MOMOTARO FIGHT TRONG NHÀ KÍNH

Hoàng Văn Thảnh

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng phân hữu cơ từ phân gà, phân ngựa và phân ủ Bokashi khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cà chua giống Momotaro Fight trong nhà lưới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có thể sử dụng phân hữu cơ làm nguồn dinh dưỡng cung cấp trong canh tác cà chua. Năng suất cà chua ở công thức sử dụng phân VC Bokashi đạt 4,72 kg/cây và cao hơn so với sử dụng phân hữu cơ khác của thử nghiệm. Độ Brix của cà chua lần thu hoạch đầu tiên ở công thức ZB là cao nhất (6%) và VCB thấp nhất (5,53%) so với các công thức khác. Các chỉ số sinh trưởng, năng suất của cây cà chua (đường kính thân, diệp lục, trọng lượng quả/cây) đạt thấp ở công thức sử dụng phân ngựa.
Từ khóa: Cây cà chua, canh tác cà chua, nhà kính, phân hữu cơ

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt