Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Minh, Nguyễn Hải, Việt Nam

  • S. 25 (2021) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
    THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRONG GIẢNG DẠY MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
    Tóm tắt  PDF (English)  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết