Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI Ở SƠN LA THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tóm tắt


Trong một thời gian dài, nhận thức của chúng ta về bản chất và vai trò của các hợp tác xã trong
nông nghiệp chưa đúng, dẫn tới cách làm chưa phù hợp với quy luật phát triển của hợp tác xã. Vì vậy, hiệu quả
hoạt động của các hợp tác xã còn hạn chế. Trước yêu cầu đẩy mạnh hoạt động và hiệu quả của các hợp tác xã
nông nghiệp, cần thành lập và vận hành các hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh Sơn La cũng đã có những chủ trương đúng đắn trong phát triển kinh tế nông nghiệp; có nhận thức đầy
đủ hơn về vai trò của kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX, từ đó có hướng đi thích hợp trong việc phát triển loại
hình kinh tế này trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay
Từ khoá: Phát triển, hợp tác xã nông nghiệp, luật hợp tác xã năm 2012

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt