Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Liên, Vũ Thị, Việt Nam

  • S. 14 (2018) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI XÃ NGỌC CHIẾN HUYỆN MƯỜNG LA TỈNH SƠN LA
    Tóm tắt  Download (English)
  • S. 10 (2017) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    THỰC TRẠNG CÁC MÔ HÌNH TRỒNG CÂY MACCADAMIA TẠI TỈNH SƠN LA
    Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết