Gửi bài
Liên Kết

Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Tây Bắc (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc; chịu sự quản lý trực tiếp của Trường Đại học Tây Bắc.
Tên tiếng Anh: Journal of Science - Tay Bac University.
Tạp chí có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản theo quy định của pháp luật.
Giấy phép hoạt động báo chí hiện hành số 38/GP-BTTTT ngày 10/2/2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
Trụ sở của Tạp chí: Tầng 5 Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc, Số 01 Chu Văn An, phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La,
ĐT: 0223.751.700, Fax: 0223.751.701
1. Hàng năm, Tạp chí xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động trình Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học.
3. Đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học và các hoạt động khoa học của giảng viên, học viên, sinh viên, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường.
4. Phối hợp với các cơ quan báo chí, các tổ chức, các nhà khoa học trong và ngoài nước phát triển Tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích và theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

Chính sách về chuyên mục

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Quá trình phản biện

1. Giai đoạn nhận bài
Ban thư ký tiếp nhận bản thảo từ các tác giả một file điện tử gửi kèm vào Email:[email protected]
2. Giai đoạn phân loại
Ban thư ký phân loại theo các lĩnh vực, bản thảo sẽ được gửi đến các thành viên trong Hội đồng biên tập có chuyên môn liên quan.
3. Giai đoạn gửi người thẩm định
Thành viên Hội đồng biên tập đề xuất các nhà khoa học có cùng chuyên môn thẩm định sau đó chuyển bài viết cùng danh sách người thẩm định cho Ban thư ký. Thời gian kể từ khi thành viên hội đồng biên tập nhận bài báo đến khi đề xuất người thẩm định chậm nhất là 1 tuần;
Tổng biên tập duyệt người thẩm định;
Ban thư ký có nhiệm vụ gửi bài viết tới người thẩm định; Một bài viết phải có ít nhất hai cán bộ khoa học có trình độ từ Thạc sỹ trở lên (ưu tiên Tiến sĩ) và phải cùng chuyên nghành; Bài báo khi gửi đi người thẩm định phải xóa tên tác giả hoặc nhóm tác giả. Thời gian từ khi gửi bài cho người thẩm định cho đến khi nhận ý kiến của người thẩm định tối đa 30 ngày;
Sau khi có ý kiến nhận xét của cả hai người thẩm định:
- Nếu cả hai người thẩm định đồng ý cho đăng bản thảo mà không cần chỉnh sửa, không có ý kiến trái ngược nào khác thì bài báo được phép xuất bản.
- Nếu cả hai người thẩm định không đồng ý cho đăng thì bản thảo bài báo sẽ không được đăng.
- Nếu 1 trong 2 người thẩm định không đồng ý cho đăng, thì Ban thư ký tiếp tục lấy ý kiến gửi người thẩm định thứ 3, người thẩm định thứ 3 đồng ý cho đăng thì bài báo mới được phép công bố, xuất bản.
- Nếu người thẩm định đồng ý cho đăng nhưng bài báo cần chỉnh sửa thì Ban thư ký đề nghị chuyển bài báo lại cho tác giả chỉnh sửa, sau đó gửi lại người thẩm định (nếu có thay đổi về nội dung), thời gian từ khi tác giả nhận bài viết để chỉnh sửa đến khi nộp lại cho tòa soạn tối đa 1 tuần. Nếu người thẩm định đồng ý cho đăng thì bài báo mới được xem xét xuất bản.
4. Bài báo được chỉnh sửa xong (đã được người thẩm định thông qua), tác giả phải gửi về cho Ban thư ký file điện tử của bản thảo đã chỉnh sửa.
- Ban thư ký lưu giữ tất cả thông tin nhận xét của người thẩm định cùng với giấy tờ liên quan để minh chứng khi cần thiết.
- Ban thư ký lưu giữ danh sách, địa chỉ của các nhà khoa học tham gia người thẩm định liên quan cho từng bài báo của mỗi lần xuất bản để thuận tiện cho công tác thanh toán thù lao phản biện.
- Ban thư ký lập hồ sơ Khoa học những người tham gia thẩm định.

 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do

 
Đăng ký
Liên kết