Gửi bài
Liên Kết

Gửi bài

Gửi bài trực tuyến

Đã có Bí danh/Mật khẩu dành cho TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC TÂY BẮC?
Đến trang Đăng nhập

Quý vị cần Bí danh/Mật khẩu?
Chuyển đến trang Đăng ký

Quý vị cần Đăng ký và Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

 

Danh mục chuẩn bị gửi bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn này.

  1. Bài nộp chưa từng được xuất hoặc chưa từng được gửi cho tạp chí khác (hoặc được giải thích trong Lời bình gửi BTV).
  2. File bài nộp ở định dạng OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect.
  3. Đường dẫn của tài liệu tham khảo được cung cấp, nếu có.
  4. Tài liệu dùng khoảng cách dòng đơn; kích thước font 12 point; chữ in nghiêng thay cho gạch dưới (trừ trường hợp địa chỉ trên Internet); tất cả minh họa, biểu đồ và bảng được đặt ở các vị trí phù hợp trong bài thay vì đặt ở cuối bài viết.
  5. Tài liệu đáp ứng các yêu cầu về phong cách và thư mục được nêu trong Hướng dẫn dành cho Tác giả, ở phần Giới thiệu Tạp chí.
 

Lưu ý về bản quyền

Tác giả không được sao chép, sử dụng ý tưởng, kết quả hay câu văn của người khác bất hợp pháp. Phải trích dẫn rõ ràng, chi tiết những câu, đoạn văn được trích từ bài viết, tài liệu của tác giả khác.

Tác giả phải đảm bảo việc sử dụng các dữ liệu đã được sự đồng ý của các cá nhân hay tổ chức sở hữu các dữ liệu này. Đối với các công trình nghiên cứu chưa được công bố mà được sử dụng trong bài báo, tác giả phải cung cấp cho Ban thư ký Tạp chí văn bản đồng ý của cá nhân hay tổ chức là tác giả thực hiện công trình đó.

 
Đăng ký
Liên kết