Gửi bài
Liên Kết

Thể lệ đăng bài trên tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

THỂ LỆ GỬI BÀI

Tạp chí Khoa học - Đại học Tây Bắc thường xuyên nhận đăng những bài báo của cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu và các nhà khoa học... trong và ngoài trường nhằm công bố kết quả nghiên cứu mới, thuộc mọi lĩnh vực khoa học công nghệ. Dưới đây là thể lệ gửi bài cho Tạp chí.
1. Tạp chí chỉ nhận đăng những bài báo khoa học chưa công bố trên các báo, tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
2. Bài báo khoa học có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tạp chí ưu tiên đăng các bài báo viết bằng tiếng Anh.
3. Bản thảo được gửi qua email [email protected] hoặc nộp trực tiếp tại Phòng KHCN & HTQT của nhà trường.
4. Cấu trúc bài báo bao gồm các phần chính như sau (Tham khảo Template bài báo).
4.1. Tên bài báo (viết hoa);
4.2. Họ tên (các) tác giả, địa chỉ cơ quan công tác; Email, số điện thoại của tác giả liên hệ;
4.3. Tóm tắt: Trình bày ngắn gọn phương pháp và kết quả nghiên cứu chính, không quá 200 từ. Dưới mục tóm tắt có “Từ khóa” “Key words”: 3 đến 5 từ khóa.
4.4. Giới thiệu/ Đặt vấn đề/ Introduction: Tóm tắt tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, nêu vấn đề tồn tại cần giải quyết, các thông tin đưa ra cần trích dẫn rõ ràng (nếu có).
4.5. Cách tiếp cận/Phương pháp nghiên cứu/ Methods/ Materials: Trình bày phương pháp/cách tiếp cận/phương tiện/cơ sở lý thuyết và nội dung nghiên cứu đã thực hiện.
4.6. Kết quả nghiên cứu và thảo luận/ Nội dung/ Results and Discussions.
4.7. Kết luận/ Consclusions/ Remarks
4.8. Lời cảm ơn/ Acknowledgements (nếu có)
4.9. Tài liệu tham khảo/ References
Danh sách tài liệu tham khảo chỉ bao gồm các tài liệu đã được trích dẫn trong bài báo. Sử dụng cách trích dẫn bài báo, sách… theo tên tác giả và theo số của tài liệu tham khảo.
Ví dụ: - 01 tác giả: Nguyễn Văn A (2018) [3]; Smith (1936) [7]
- 02 tác giả: Phạm Văn A và Bùi Văn A (2018) [4]; Bain & Olorv (1999) [1]
- Từ 03 tác giả trở lên: Đinh Văn A và nnk (2015) [6]; Bain et al. (2006) [2]
Nếu muốn trích dẫn đầy đủ tác phẩm, tên tác phẩm để trong ngoặc kép không in nghiêng (trừ khi có ý nhấn mạnh).
Tài liệu tham khảo đặt theo thứ thự abc, tiếng Việt đặt trước (abc theo tên), tiếng nước ngoài đặt sau (abc theo họ) và sắp xếp theo thứ tự sau: Tên tác giả (năm xuất bản), tên sách (hoặc Tạp chí), Nhà xuất bản, Nơi xuất bản (Tập, Số), số trang. Tài liệu tham khảo trên Internet phải có tên bài viết, tên tác giả, ngày đăng bài, địa chỉ trang web.
Ví dụ:
Bài báo:
1. Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Xuân Đặng và Nguyễn Quảng Trường, 2010. Đa dạng về thành phần loài bò sát và ếch nhái ở khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La. Tạp chí Sinh học, 32(4), 54-61.
2. Antonio C., Patricia O.V & Claudia M., 2007. Modeling motivations and perceptions of Portuguese tourists. Journal of Business Research, 60 (1), 76-80.
Sách:
1. Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Thị Hiền, Phan Kế Lộc, Nguyễn Tiến Hiệp, 2000. Các biểu đồ sinh khí hậu Việt Nam. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Smith M.A., 1935. The fauna of Bristish India, Ceylon and Burma, Reptilia and Amphibia. Vol II. Sauria.
Tài liệu khác:
1. Chính phủ nước CHXHCNVN, 2006. Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
2. UBND tỉnh Sơn La, 2015. Báo cáo tóm tắt: quy hoạch và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020 (Tài liệu nội bộ).
3. Cục Kiểm lâm, 2007. Số liệu diễn biến rừng tháng tính đến tháng 12 năm 2012, http://www.kiemlam.org.vn/. (Tra cứu ngày 6/4/2014).
4. Frost, D. R., 2018. Amphibian Species of the World: an Online Reference, Version 6.0, http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html. American Museum of Natural History, New York, USA (accessed in January 2018).
4.10. Thông tin bài báo bằng ngôn ngữ thứ hai
Cuối bài báo, trình bày các nội dung từ mục 4.1 đến 4.3 bằng ngôn ngữ thứ hai. Bài báo tiếng Việt thì ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh và ngược lại.
5. Hình thức trình bày
- Dung lượng bài báo không quá 8 trang. Ngoài phần tiêu đề, tác giả và tóm tắt bài báo (đầu trang 1) và Summary (cuối bài), bài báo yêu cầu phải trình bày trên khổ A4 theo chiều dọc, được chia 02 cột với các thông số PageSetup cụ thể như sau: Top: 2.0cm, Bottom: 2.0cm, Left: 2.0cm, Right: 2.0cm, Header: 2.0cm, Footer: 2.0cm,. Tên bài báo cỡ 13, chữ in đậm; nội dung bài báo cỡ 12; Font chữ Unicode; Line spacing exactly 14pt, Spacing 3pt, First line 0.6cm, hình vẽ, đồ thị trình bày phù hợp với độ rộng cột (7.25 cm);
- Đối với hình vẽ (không quá 17 x 14 cm) và công thức chọn chế độ single, các bảng biểu quá lớn trình bày theo trang ngang (Landscape). Tên hình vẽ nằm phía dưới hình. Tên bảng nằm phía trên bảng. Các tiếng Slavơ, Hán, Nhật, Ảrập,... được dịch sang tiếng Anh.
Tác giả có thể tham khảo mẫu định dạng đính kèm trên trang thông tin của Tạp chí (tapchi.utb.edu.vn) hoặc liên hệ qua địa chỉ email: [email protected], hoặc gọi điện tới số điện thoại 0989.329.335 (Giờ hành chính).
Download mẫu và thể thức viết bài tại đây: Template bài báo
* Ghi chú: Những bài báo không format theo thể lệ sẽ được trả lại tác giả để format lại.
Đăng ký
Liên kết