Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

MỘT SỐ ỨNG DỤNG QUY LUẬT PHÂN PHỐI CHUẨN TRONG THỐNG KÊ

Đặng Kim Phương

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong thống kê, các quy luật phân phối của mọi dấu hiệu nghiên cứu đều tồn tại khách quan trong tổng thể. Việc nghiên cứu quy luật phân phối của dấu hiệu cần nghiên cứu là cơ sở để xác định các phương pháp thống kê ứng dụng và tạo tiền đề để đề xuất các giải pháp kỹ thuật hợp lý. Quy luật phân phối chuẩn là một quy luật phân phối quan trọng, kết quả của nó được ứng dụng nhiều trong thống kê. Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày một số nội dung về kiểm định và ước lượng của phân phối chuẩn, từ đó giới thiệu phương pháp sử dụng tiêu chuẩn khi bình phương kiểm tra một dấu hiệu nghiên cứu nào đó trong thống kê có tuân theo quy luật phân phối chuẩn hay không? Sau đó, chúng tôi đưa ra một số ví dụ minh họa cho ứng dụng quy luật phân phối chuẩn vào giải một số bài toán thường gặp trong thống kê.
Từ khóa: Đại lượng ngẫu nhiên, Ước lượng tham số, Kiểm định giả thiết thống kê.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt