Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN QUA “LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN” VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Nguyễn Quốc Pháp

Tóm tắt


Tóm tắt: Từ việc làm rõ bối cảnh lịch sử, bài viết đi vào phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến tranh nhân dân qua tác phẩm "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"; Trên cơ sở đó, góp phần làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, đặc biệt những đóng góp của Người về lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào kho tàng lí luận của nhân loại.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Chiến tranh nhân dân

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt