Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP DẠY NGỮ PHÁP TRONG GIÁO TRÌNH NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE VÀ GỢI Ý CHO VIỆC DẠY VÀ HỌC. MỘT NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHOA HOÁ VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

Nguyen Thi Thu Thuy, Dang Thi Huong Thao, Do Thi Oanh

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu với mục đích phân tích phương pháp dạy ngữ pháp trong giáo New Headway Pre-intermediate và đưa ra các gợi ý cho việc dạy và học ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên khoa Hóa và Môi trường của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật HưngYên. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu trong đó cho thấy giáo viên và sinh viên có thái độ tích cực về việc dạy và học ngữ pháp và phương pháp được giáo viên sử dụng chủ yếu là phương pháp thuyết trình-luyện tập và sản sinh. Từ kết quả trên, một số gợi ý được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học ngữ pháp tiếng Anh tại Khoa Hóa và Môi trường của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.
Từ khóa: ngữ pháp, PPP, phương pháp.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt