Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Nguyễn Mạnh Chủng

Tóm tắt


Tóm tắt: Động lực phát triển đất nước là những nhân tố thúc đẩy cá nhân và tập thể hành động, là nội dung quan trọng luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập trong nhiều kỳ Đại hội. Để khái quát một cách có hệ thống quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, tác giả đã phân tích: Quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước qua các kỳ Đại hội từ năm 1986 đến nay. Trên cơ sở đó, bài viết cũng chỉ ra vị trí, vai trò của các động lực tạo thành một hệ tổng động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và hội nhập ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Quan điểm của Đảng, Động lực phát triển, Thời kỳ đổi mới.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt