Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NHẠC TÍNH TRONG THƠ HAIKU CỦA MATSUO BASHO

Hà Thị Hải

Tóm tắt


Tóm tắt: Matsuo Basho là nhà thơ haiku lỗi lạc của đất nước Nhật Bản. Thơ haiku của ông rất giàu nhạc tính. Sự giàu có của nhạc tính trong thơ haiku Basho biểu hiện ở các sắc thái cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ và cách sử dụng từ tượng thanh, cách tổ chức ngôn ngữ chặt chẽ, sinh động của chủ thể sáng tạo như: điệp từ, điệp lại câu thơ trong toàn bộ bài thơ, ngắt nhịp thơ.
Từ khóa: nhạc tính, thơ Matsuo Basho, thơ haiku

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt