Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

PHÂN TÍCH MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ODA TẠI TIỂU VÙNG TÂY BẮC, VIỆT NAM

Nguyễn Thị Lan Anh

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực Tây Bắc, với mục đích đánh giá được các yếu tố về hiệu quả dự án ODA đang được triển khai tại khu vực và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả dự án. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, dữ liệu khảo sát sau khi tiến hành kiểm định, các thang đo khảo sát đều đảm bảo độ tin cậy với hệ số Cronbach-alpha đều đạt mức trên 0.7. Những yếu tố thể hiện hiệu quả vẫn có một vài điểm hạn chế, điều này cho thấy hiệu quả các dự án ODA đang được thực hiện tại khu vực Tây Bắc là chưa cao. Nghiên cứu này cũng khẳng định nguyên nhân là từ các yếu tố ảnh hưởng bao gồm chính sách, chất lượng cán bộ quản lý. Trong đó tác giả có đề cập đến yếu tố chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý có ảnh hưởng nhiều hơn tới hiệu quả sử dụng ODA và cả yếu tố chính sách của nhà nước. Từ những kết quả nghiên cứu này, tác giả sẽ tiếp tục mở rộng nghiên cứu, để tìm ra các giải pháp để cải thiện hiệu quả của các dự án ODA tại khu vực Tây Bắc trong thời gian tới.
Từ khóa: Hiệu quả sử dụng ODA, Yếu tố ảnh hưởng hiệu quả sử dụng ODA, Tiểu vùng Tây Bắc.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt